27 gener, 2022

Certamen Literari

Consulta les bases del 29è Premi Museu Terra. ODS – Multimètia

El Museu Terra de la Fundació Carulla convoca el 29è Premi Museu Terra. ODS – Multimèdia per a propostes multimèdia al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) emmarcat al 47è Certamen Literari del Casal de l’Espluga de Francolí 2024.

Bases reguladores

Propostes presentables

Podran presentar-se les següents propostes multimèdia:

  • Audiovisuals: entrevistes, curts o petits documentals
  • Pòdcasts enregistrats: tant d’àudio com audiovisuals
  • Continguts seriats ideats per entorns similars a Twitch o YouTube

A banda de les Condicions generals de participació del 46è Certamen Literari del Casal de l’Espluga, les propostes hauran de complir també les següents condicions:

Tema

El tema principal i punt de partida de les propostes multimèdia presentades haurà de ser qualsevol dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A partir d’aquest tema, es dona llibertat creativa per a les propostes.

Formulari i rebuda de materials

Els materials que conformen les propostes es faran arribar a través del formulari de participació que es troba a la següent enllaç: https://casaldelespluga.playoffinformatica.com/actividad/3/PREMI-MUSEU-TERRA-ODS-MULTIMEDIA/ . Les propostes es faran arribar digitalment a través de formats habituals i estàndards, preferentment per vídeos: .mov i .mp4 i/o per àudios: .mp3 o .wav. El títol dels fitxers serà el mateix pseudònim utilitzat per la persona candidata.

Altres condicions

Les propostes s’han de presentar sota pseudònim.

Totes les propostes seran en llengua catalana.

Les persones participants hauran de tenir una edat mínima de 16 anys.

Només s’acceptarà una proposta per persona.

En cas de proposta col·lectiva hauran de signar tots els seus precursors.

La durada en temps de les propostes presentades no podrà ser inferior a 10 minuts, podent-se presentar peces fragmentades o seriades per capítols que sumin com a mínim 10 minuts. La durada en temps de les propostes presentades no podrà ser superior a 15 minuts, podent-se presentar peces fragmentades o seriades per capítols que sumin com a màxim 15 minuts.

El termini de presentació de propostes clourà el 17 de març de 2024. No s’acceptarà cap proposta entregada fora de termini.

Lliurament del premi

La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin al formulari de participació.

En l’acte de lliurament del premi, s’enregistraran -fotografia, vídeo- les persones guanyadores.

Aquestes imatges es publicaran a la pàgina web del Museu Terra, a la informació dedicada a donar ressò del premi, tant en suport paper com en línia i es publicarà a les xarxes socials del Museu Terra i la Fundació Carulla.

Jurat i dotacions

Les decisions del Jurat corresponent seran inapel·lables.

El Jurat concedirà dos premis, un de primer amb una dotació de tres-cents euros (300€) i un de segon amb una dotació de dos-cents euros (200€) que es durà a terme en un únic pagament en el moment de la concessió.

El Jurat valorarà les propostes en relació al seu lligam amb el tema del premi (ODS), la qualitat i l’estructura de continguts, l’originalitat i la qualitat tècnica.

El Jurat tindrà la potestat de declarar deserts els premis si ho considera pertinent, sense que aquesta decisió comporti cap dret passat, present ni futur a favor dels participants.

El Museu Terra de la Fundació Carulla, com a promotor d’aquest premi, es reserva el dret de modificar el contingut del premi quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi en qüestió o, en tot cas, seran per millorar-lo.

La persona guanyadora del premi ha d’acceptar el premi tal com se li ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància el/la guanyador(a) no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, aquella participació premiada quedarà cancel·lada no existint cap més altra obligació envers aquell(a) participant que havent resultat guanyador(a) ha renunciat al premi.

Originalitat de les propostes presentades

Les propostes amb les quals es participa han de ser originals i no poden haver estat estrenades abans en cap plataforma o mitjà.

Amb la participació en la present convocatòria, la persona participant garanteix que la proposta amb el qual concorre és original.

Igualment, la persona en prendre part en aquesta convocatòria garanteix que la proposta presentada no està subjecte a cap mena de contracte, llicència o drets d’autor (copyright) previs o a altres drets excepte els propis dels autors de la proposta i que en qualsevol cas, aquests ja han estat cedits a la persona participant. En aquest sentit, la persona que concorre als premis mantindrà indemne al Museu Terra, la Fundació Carulla i el Casal de l’Espluga de qualsevol reclamació de drets d’autor i propietat intel·lectual i industrial amb relació a les propostes participants i/o guanyadores, ja sigui activada pels titulars d’aquests drets o per tercers en nom d’aquells

Tractament de Dades Personals

Les dades de les persones físiques que presentin la candidatura, les dades personals de les persones que participen en el seu propi nom i les dades personals de les persones que puguin aparèixer en els materials de les propostes presentades al premi, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)  i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials de les propostes presentades, la persona participant haurà de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment per escrit de totes elles i en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. És responsabilitat la persona participant disposar d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja que en cas de controvèrsia, la persona haurà de respondre davant del propi afectat, davant de Fundació Carulla i davant, si s’escau, de l’Agència de Protecció de Dades o autoritat pertinent.

Les dades personals d’aquestes persones, de tots els/les participants i dels/de les seus/seves representants, en cas de menors, seran tractades pel Museu Terra amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistema de tractament de dades.

La mecànica dels premis exigeix que les dades facilitades siguin veritables, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, el Museu Terra queda alliberat respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que els premis no tenen beneficiaris.

Els/les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria dels premis mitjançant un missatge de correu electrònic a : info@museuterra.cat  indicant en la referència “Protecció de Dades Premi Museu Terra. ODS – Multimèdia”. Les dades personals no seran objecte de tractaments per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

Cessió de drets de propietat intel·lectual

En virtut de les presents Bases, les persones guanyadores cedeixen al Museu Terra tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual dels que en siguin titulars en relació a la proposta premiada per a la seva explotació per part del Museu Terra en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, en exclusiva, per a tot l’Univers i amb facultat de cessió a tercers, inclosos els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació, en qualsevol idioma, incloent la traducció a qualsevol llengua, sense cap limitació temporal i sense cap més altre tipus de compensació dinerària o en espècie que la reconeguda en les bases reguladores i percebuda en el premi atorgat i rebut. Tot l’anterior, sense perjudici que els participants conservaran els drets patrimonials de propietat intel·lectual i propietat industrial de les seves propostes, explotant-los de forma pacífica amb la cessió al Museu Terra.

Ús de la imatge

La participació en la present convocatòria que organitza Museu Terra de la Fundació Carulla, comporta de forma incondicional que pugui tractar el nom i cognoms del participant o dels seus representants o qualsevol imatge, vídeo i/o arxiu d’àudio en el qual aparegui la  imatge, veu i/o nom del participant o del seus representants que formi part de la proposta amb la qual es participa o que es pugui prendre/enregistrar en el transcurs de la gestió de la participació, inclòs el lliurament del premi amb el qual resulti distingit, amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, internet, xarxes socials, NFT’s, pòdcasts, metavers, etc.), en qualsevol suport publicitari i/o mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions i reportatges, etc.), en conseqüència, la participació que es formalitza amb el formulari d’inscripció comporta, sense opció a oposar-se, el que suposaria no poder participar, la cessió a favor de Museu Terra de tots els drets d’imatge, veu i/o nom per tal que els pugui reproduir, fixar, distribuir, comunicar i posar de disposició a/del públic i transformar aquestes imatges, vídeos i/o arxius d’àudio on apareixen la imatge, veu i/o nom del participant o dels seus representants en l’àmbit universal amb facultat de cessió a tercers, en qualsevol llengua i amb caràcter indefinit per informar sobre el Certamen, sense cap tipus de compensació econòmica i/o en espècie ni cap altre tipus de reconeixement ni per part de Museu Terra ni dels seus cessionaris ni llicenciataris ni successors, tret del premi amb el que es reconegui la proposta amb la que es participa.

La inscripció és voluntària, tanmateix aquesta inscripció i participació a la present convocatòria estan associades de forma inseparable a la cessió de drets descrita.

Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge de les persones, inclosos menors d’edat, que apareixen en els materials de la proposta amb la qual la persona concorre als premis, en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb la Fundació Carulla i els premis, incloses xarxes socials, suports en línia, NFT’s, pòdcasts, metavers, entre altres, i suport paper, en l’àmbit Universal, amb caràcter indefinit i amb facultat de cessió a tercers, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o  benefici  particular. La persona garanteix que ha obtingut prèviament els esmentats drets directament d’aquestes persones si són majors d’edat i del pare/mare/tutor legal, en el cas dels menors d’edat.

Reserves i limitacions

El Museu Terra es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la present convocatòria del premi o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa, segons l’estipulat en les presents Bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la convocatòria si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta convocatòria escoles o persones directament lligades al Museu Terra o la Fundació Carulla.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

Informació fiscal

Els premis del present certamen estan subjectes a la normativa fiscal sobre premis regulada en el Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF). Tots els impostos que puguin ser d’aplicació en el moment de lliurament dels premis seran a càrrec de la persona guanyadora i en el seu cas, el promotor retraurà de l’import dels premis les retencions o ingressos a compte al que estigui obligat a ingressar a l’Agència Tributària.

En aquest sentit, l’obtenció d’un dels premis podria constituir per a la persona guanyadora un guany patrimonial a efectes del IRPF. La persona guanyadora haurà de complir amb les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable i haurà de fer-se càrrec de les mateixes.

Acceptació de les Bases

S’informa els participants que el simple fet de prendre part en la present convocatòria implica la total acceptació les presents Bases.

La simple participació a la convocatòria no té associada cap classe de remuneració. Qualsevol aspecte no previst en les presents Bases serà resolt pel Jurat corresponent i/o pel Museu Terra.

Qualsevol manifestació en contra per part la persona participant, implicarà l’exclusió d’aquest(a) de la convocatòria i el Museu Terra quedarà alliberat de tota obligació respecte la persona participant.

Cliqueu al següent enllaç per a consultar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per als Premis MVR. ODS-MULTIMÈDIA